Coördinator – Universidad de Salamanca (Spanje)

De Universiteit van Salamanca (USAL), opgericht in 1218 en een van de oudste universiteiten van Europa, is vandaag de dag een moderne Europese universiteit, die openstaat voor de cultuur van vrijwel elke tak van het onderwijs. Haar grote ervaring op het gebied van internationale samenwerking is komt tot uiting in zowel de samenwerkingsovereenkomsten met meer dan 300 instellingen over de hele wereld als in de deelname van haar onderzoekers aan verschillende internationale projecten, met name in het kader van de Europese programma’s.

Sinds 2009 is de Universiteit van Salamanca door de Spaanse regering erkend als ‘Campus of International Excellence’, dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs, opleidingen, de onderzoeksactiviteiten en het academische leven.

USAL neemt deel aan dit project via de onderzoeksgroep InterAction en eLearning (GRIAL), sinds 2006 officieel erkend door USAL. Door de regionale regering van Castilla y León (GR-47) van 2007 tot 2016 als ‘Group of Excellence’ uitgeroepen en sinds juli 2016 als Geconsolideerde Onderzoeksunit (UIC 081).

Website: https://grial.usal.es


Romanian Literacy Association (Romenië)

De Romanian Literacy Asscociation werd opgericht in december 2013, volgens beschikking van de rechtbank van 4 december 2013.

Het hoofddoel van de associatie is het ontwikkelen, bevorderen en ondersteunen van de educatieve programma’s en projecten die dienen om de educatieve diensten van de onderwijsinstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen uit Roemenië en het buitenland te verbeteren en te ontwikkelen, evenals het bevorderen van projecten op het gebied van onderwijs, sociale, culturele, educatieve, burgerlijke hulp en sociale verantwoordelijkheid.

RLA biedt trainingsprogramma’s aan voor docenten en schoolhoofden met als doel scholen te helpen betere leerplekken voor studenten te worden. RLA werkt samen met vele andere publieke en private organisaties om de functionele en digitale vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen.

 

Website: https://www.arlromania.ro/


Educational Association Anatolia – EAS (Griekenland)

Na de oorspronkelijke oprichting in 1886 in Merzifon, Turkije, is EAS synoniem geweest voor kwaliteitsonderwijs. EAS is sinds 1923 gevestigd in Thessaloniki, Griekenland, en is een geïntegreerde onderwijsgemeenschap met drie academische afdelingen: Anatolia Elementary School, Anatolia High School en ACT – American College of Thessaloniki. We bieden intensieve, kwalitatief hoogwaardige interne en externe curricula in een cultureel-diverse educatieve omgeving. De gedegen infrastructuur omvat twee bibliotheken, waarvan er een, de Bissell Library, één van de grootste Engelstalige bibliotheken in Griekenland is. De technologiecentra en de IT-laboratoria van de school maken state-of-the-art IT-faciliteiten gemakkelijk toegankelijk voor onderzoekers.

Website: https://www.act.edu/


Kaunas University of Technology (Litouwen)

De faculteit Informatica van de Technische Universiteit van Kaunas (Litouwen) is de eerste en één van de grootste onderzoeks- en onderwijscentra in Litouwen die studies op het gebied van informatietechnologie aanbiedt, waar jaarlijks meer dan 2.000 studenten door ongeveer 200 docenten worden onderwezen. Elk jaar neemt het aantal professionals dat zich bij onze docenten voegt toe. De vertegenwoordigers van toonaangevende Litouwse en internationale organisaties en instellingen dragen bij aan de opleiding van onze gewilde jonge IT-specialisten. We zijn niet alleen trots op onze studenten, van wie het aantal het snelst groeit in Litouwen en waarvan de prestaties en vaardigheden worden geprezen door werkgevers over de hele wereld. We zijn ook trots op onze wetenschappers en onderzoekers die actief betrokken zijn bij het uitvoeren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten samen met het bedrijfsleven, de industrie en overheidsinstellingen.

Website: https://en.ktu.edu/


ZB&V (Nederland)

ZB&V helpt cliënten bij het onderzoeken en uitwerken van narratieve benaderingen die breed kunnen worden toegepast in het onderwijs, de (sociale) zorg, organisaties en leiderschap. We ontwikkelen trainingen en workshops en geven ook les in narratieve benaderingen en toegepaste storytelling. Narratieve werkvormen en toegepast storytelling kunnen nuttig zijn in vele contexten: kennisoverdracht, verhalenuitwisseling, verhaalanalyse, betekenis- en zingeving, alternatieve verhalenontwikkeling, en natuurlijk persoonlijke ontwikkeling. Het kan ook de veerkracht van individuen en gemeenschappen versterken, het kan ondersteuning bieden bij het omgaan met veranderingen, het maken van plannen en het handelen naar aanleiding daarvan. ZB&V is ook partner in het kader van Europese (Erasmus+) projecten.

Website: https://zbvresearch.nl/index.html


Center for Social Innovation (Cyprus)

Het Centrum voor Sociale Innovatie (CSI) is een internationale onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het bevorderen van sociale innovatie die een positieve verandering teweeg kan brengen in de lokale, nationale, regionale en mondiale uitdagingen. Het CSI-team bestaat uit ruimdenkende, hoogopgeleide sociale onderzoekers, ondernemers, projectmanagers, trainers en IT-ontwikkelaars. Het Centrum voor Sociale Innovatie werkt aan systemische sociale problemen die van invloed zijn op de manier waarop we studeren, werken, socialiseren, ons leven leiden en omgaan met mensen om ons heen. Ons doel is om voortdurend een breed begrip te ontwikkelen van wat de onderliggende oorzaak van deze problemen is, oplossingen te ontwikkelen die sociaal verheffend en activerend zijn, en deze oplossingen te ondersteunen door middel van ingrijpende processen die rekening houden met duurzaamheid op lange termijn. Onze strategische focus is dat alle projecten waar we bij betrokken zijn, met elkaar verweven worden en dat er een cluster van positieve effecten ontstaat in het lokale, regionale en mondiale ecosysteem.

Website: http://csicy.com


OXFAM Italia (Italië)

Oxfam Italia is een Italiaanse ontwikkelings-NGO zonder winstoogmerk, volwaardig lid van de Internationale Confederatie Oxfam, waarbij 20 organisaties in meer dan 90 landen in een netwerk zijn opgenomen, als onderdeel van een wereldwijde beweging voor verandering, om een toekomst op te bouwen die vrij is van de onrechtvaardigheid van de armoede. De belangrijkste interventiegebieden van Oxfam Italia zijn: Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp; Campagnes en Onderwijs voor Actief Burgerschap; Projecten op het gebied van lokale ontwikkeling, opvang van migranten, sociale uitsluiting en integratie van migranten. Op basis van onderzoek en analyse en de echte ervaring van lokale partners in ontwikkelingslanden is Oxfam Italia, in samenwerking met alle andere Oxfam-filialen, actief in campagnes en bewustmakingsacties uit om het publiek bekend te maken met de oorzaken van armoede. Om alle mensen aan te moedigen actie te ondernemen voor een rechtvaardigere wereld maar ook om (politieke) beleidmakers te bewegen om beleid en praktijken die tot armoede en onrechtvaardigheid leiden aan te pakken.

Website: https://www.oxfam.org


Symplexis (Griekenland)

Symplexis is een Griekse non-profitorganisatie die streeft naar gelijke kansen voor iedereen door middel van activiteiten die vaardigheden ontwikkelen, empowerment en bevorderen actieve betrokkenheid en participatie bevorderen. Men richt zich op de meest kwetsbare, kansarme bevolkingsgroepen. De missie van Symplexis is het verhogen van de sociale cohesie door middel van geïntegreerde acties en projectmatige activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de integratie van kansarme groepen die het risico lopen gemarginaliseerd en uitgesloten te worden. De rechten van verschillende gediscrimineerde bevolkingsgroepen worden bevorderd en beschermd. De nadruk ligt op empowerment en ondersteuning van slachtoffers, bewustmaking en het delen van informatie op alle niveaus.

De activiteit van Symplexis bouwt voort op gebruikersgerichte benaderingen en interventies rond vier hoofdassen van expertise, namelijk:

– De sociale en economische integratie van de meest behoeftigen omvat een breed scala aan activiteiten die gericht zijn op het terugdringen van armoede, het voorkomen van marginalisatie en het bevorderen van de duurzame integratie van kansarme groepen, vooral in derde wereld landen.

– De bescherming en bevordering van de mensenrechten door middel van interventies gericht op de behoeften van een groot aantal gediscrimineerde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, kinderen en ouderen, slachtoffers van geweld en mensenhandel, de LGBTQI-gemeenschap, Roma en niet-begeleide minderjarigen, migranten en asielzoekers/vluchtelingen.

– Bijscholing, verbetering van capaciteiten van kwetsbare groepen door gelijke toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs voor iedereen te bevorderen, een leven lang leren te stimuleren, vooral voor laaggeschoolden die moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt.

– De ontwikkeling van kinderen en jongeren via projecten ter vermindering van de armoede onder jongeren, ter bescherming van kinderen en ter stimulering van sociale inclusie en ontwikkeling.

Website: https://symplexis.eu


Danmar Computers Sp. z o.o. (Polen)

Danmar Computers LLC is een particuliere onderneming die actief is op het gebied van informatietechnologie en die beroepsopleidingen op dit gebied verzorgt. Danmar heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van moderne web- en mobiele applicaties die gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Danmar heeft ook een lange ervaring binnen Europese projecten waarbij R&D onderzoek doet en tailor-made opleidingen ontwikkelt. Gedurende 18 jaar heeft Danmar met succes meer dan 100 projecten uitgevoerd binnen Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress en recentelijk Erasmus+.

In veel van deze projecten was Danmar verantwoordelijk voor het ontwerpen en coördineren van disseminatie. Danmar is ontwikkelaar en leverancier van AdminProject (adminproject.eu), het online systeem voor het beheer van Europese projecten. Alle activiteiten van het bedrijf zijn gebaseerd op een breed en goed functionerend samenwerkingsnetwerk, nationaal en internationaal. De nationale netwerken omvatten opleidings- en adviesorganisaties, universiteiten, scholen, niet-gouvernementele organisaties en particuliere bedrijven. Het internationale netwerk omvat partners met verschillende profielen uit alle landen van de Europese Unie. De missie van Danmar Computers is het bevorderen van levenslang onderwijs en het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs voor iedereen met behulp van moderne technologie.

Website: https://danmar-computers.com.pl/en